Privaatsus­poliitika

SpeakTX OÜ, registrikood 16542482, aadress Valukoja tn 10 Tallinn Harjumaa 11415 (edaspidi SpeakTX) haldab teenuste ja kuulutuste veebikeskkonda www.koneravi.ee (edaspidi Veebileht), mis võimaldab Veebilehe kasutajatel otsida ja pakkuda erinevaid teenused.

SpeakTX töötleb Veebilehe Kasutajate isikuandmeid vastavalt SpeakTX OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: siin ) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab SpeakTX Veebilehel küpsiseid vastavalt SpeakTX OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: siin ) ning lähtub Veebilehe üldistest Kasutustingimustest (kättesaadav: siin).

Cognuse kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • veebilehel registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, e-posti aadress;
  • kõneravi.ee poolt automaatselt kogutavad üldandmed keskkonna kasutamise kohta (viimane sisselogimine, sisselogimiste arv, konto aegumise kuupäev);
  • portaali teenuste kasutamisel kogutud andmed: sooritatud harjutustega seotud andmed (milliseid harjutusi on sooritatud, soorituste arv, tulemused, ajaline kestvus).

Isikuandmete avaldamine SpeakTX OÜ-le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Veebilehe kaudu teenuste osutamiseks. Seega, kui kasutaja otsustab SpeakTX’ile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa SpeakTX kasutajale teenust osutada.

SpeakTX OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, SpeakTX OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

SpeakTX töötleb Veebilehe kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • veebilehe kasutajale teenuse (internetikeskkond www.kõneravi.ee erinevate kõneharjutuste sooritamiseks) osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • keskkonna kasutaja poolt SpeakTX’ile antud nõusoleku alusel;
  • SpeakTX’ile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • SpeakTX’i õigusliku huvi alusel. Näiteks on SpeakTX’il õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

SpeakTX kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh koondandmetena järgmistel eesmärkidel: Veebilehe teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Veebilehe analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Veebilehe ja selle lisateenuste täiendamiseks. Kasutajad kohustuvad Veebilehe teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

SpeakTX kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. SpeakTX võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale; koondandmed reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele. SpeakTX OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’le.

SpeakTX on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus SpeakTX OÜ e-posti aadressile info@kõneravi.ee.