PILOOTUURING KÕNERAVI.EE KESKKONNA KASUTAMISE KOHTA TALLINNA LASTEAEDADES

Kõneravi.ee ja Tallinna Haridusamet viisid alates oktoobrist 2020 kuni maini 2021 läbi ainulaadse pilootuuringu. Selle eesmärk oli valideerida Kõneravi.ee keskkonna kasutust Tallinna lasteaedades.

Viisime pilootuuringu läbi 20 Tallinna lasteaias. Neist kümnes oli kohapeal logopeed olemas, kümnes mitte. Uuringus osalesid nii lasteaedade logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad kui ka kõnehäiretega lapsed ja nende vanemad.

Ükski uuringus osalenud lasteaedadest polnud varem Kõneravi.ee keskkonda kasutanud. Tagasime kõigile osalejatele uuringu jooksul piiramatu ligipääsu keskkonnale.

Tegime uuringust kolm põhijäreldust:

  • kõnehäired on lasteaiaealiste laste seas laialt levinud, ent nendega tegelevaid spetsialiste on vähe;
  • Kõneravi.ee keskkond aitab lasteaiaealiste laste kõne arengule hästi kaasa;
  • Kõneravi.ee keskkond on hea tööriist ja tugivahend lasteaia spetsialistidele.

Esimene järeldus: lasteaiaealiste laste seas on kõnehäired laialt levinud, ent selle probleemiga tegelevaid spetsialiste on vähe.

Umbes iga neljas lasteaiaealine (3-7-aastane) laps vajab kõneravi.

Erinevad uuringud näitavad, et umbes 9% lastest esineb mingisugune kõnehäire. Meie pilootuuringus osalenud vanemad hindasid kõnehäirete levikut lasteaiaealiste laste seas aga oluliselt kõrgemana. Kui nende hulka arvata ka väiksemad häälikuseade probleemid, siis esinevad kõnehäired ca 80% lastest!

Logopeede on vähe ja nende teenus pole kõigile kättesaadav. Lasteaedades on keskmiselt vaid üks logopeed iga 44 lapse kohta.

Teine järeldus: Kõneravi.ee keskkond aitab lasteaiaealiste laste kõne arengule hästi kaasa.

Viisime Kõneravi.ee keskkonna väärtuse hindamiseks läbi kolm küsitlust. Soovisime teada saada, kas Kõneravi.ee keskkond aitab lapse kõne arengule kaasa.

Selle väitega nõustus esimeses küsitluses 87,5% logopeedidest, 74,1% õpetajatest ja eripedagoogidest ning 78,7% lapsevanematest. Kolmanda küsitluse tulemused näitasid veel kõrgemat hinnangut Kõneravi.ee keskkonnale: näitajad olid vastavalt 100%, 95,8% ja 85,5%.

Osalejate hinnang Kõneravi.ee keskkonnale tõusis uuringu jooksul järjepidevalt.

Osalejate koondhinnang Kõneravi.ee keskkonnale

Kõneravi.ee keskkonda peeti eriti väärtuslikuks tööriistaks muukeelsete laste teraapias ja keeleõppes. Nende eesti keele oskus paranes pilootuuringu jooksul silmnähtavalt.

Kolmas järeldus: Kõneravi.ee keskkond on hea tööriist ja tugivahend lasteaia spetsialistidele.

Pilootuuring tõestas, et Kõneravi.ee keskkond on hea tööriist ja tugivahend lasteaedade logopeedidele, eripedagoogidele ja õpetajatele.

Spetsialistid nägid Kõneravi.ee keskkonna peamise eelisena selle mitmekesisust. Keskkond sisaldab erinevaid harjutusi kõnehäirete kohta, samuti mitmesuguseid funktsionaalsusi kõnehäiretega tegelemiseks ja kõne arengu juhtimiseks.

Spetsialistid hindasid kõrgelt seda, et keskkond võimaldab luua igale lapsele just talle sobivaid harjutuskavasid, mida nood saavad kodus vanemate juhendamisel järgida, säästes samal ajal olulisel määral spetsialisti aega. Iseseisva töö mahu suurendamine tõhustab teraapiat ja aitab vältida tagasilangusi. Samuti väljendasid spetsialistid entusiasmi Kõneravi.ee keskkonna kasutamise kohta õppetöös lastega.

Uuringu lõpus soovisid Kõneravi.ee keskkonna kasutamist tulevikus jätkata kõik osalenud logopeedid.

Uuringu tulemustega saad lähemalt tutvuda siin.