Kõneravi.ee kasutustingimused

Kehtivad alates 23. novembrist 2022

 

Käesolevad kasutustingimused (Kasutustingimused) käsitlevad Kõneravi.ee keskkonna kasutamist (Teenus) ning Kõneravi.ee keskkonna pidaja (Teenuse osutaja) ja kasutajate (Kasutajad) õigusi ja kohustusi. Kasutustingimused reguleerivad Kasutajate ligipääsu Teenusele, Teenuse kasutamist, Teenuse toimimise ja kvaliteedi tagamist ning Kasutaja isikuandmete töötlemist.  

 

1. Teenus

  

1.1. Teenuse mõiste

Teenus on Kõneravi.ee keskkonna kasutamise võimaldamine pärast kasutajakonto loomist vastavalt kasutustingimuste punktis 3.4 sätestatule. Teenus hõlmab nii Kõneravi.ee keskkonnas sisalduvate kõneharjutuste kui ka teiste funktsioonide kasutamist. 

 

1.2. Teenuse kasutusala

Teenus toetab kõnefunktsioonide taastamist ja arengut. See on mõeldud järjepidevaks kasutuseks kõneteraapias, ent seda võib kasutada ka abivahendina keeleõppes. 

 

1.3. Teenuse osaline ja tervikkasutus

Teenust võib kasutada kõneteraapia või keeleõppe rikastamiseks digitaalsete vahenditega (osaline kasutus) või kõneteraapia digitaalsel kujul läbiviimiseks (tervikkasutus). 

 

1.4. Teenuse olemus

Teenust ei käsitleta tervishoiuteenusena tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõistes. Teenuse sisu ei ole haiguste diagnoosimine ega arstiabi osutamine.

 

1.5. Teenuse osutaja

Teenuse osutaja on OÜ Cognuse. 

 

2. Teenuse kasutajad

 

2.1. Kasutaja

Kasutaja on iga füüsiline isik, kes kasutab Teenust. Kasutaja on kas Kodukasutaja, Spetsialist või Kodukasutaja toetaja.

 

2.2. Kodukasutaja

2.2.1. Kodukasutaja on füüsiline isik, kes kasutab Teenust oma kõne arendamiseks või taastamiseks. 

2.2.2. Kodukasutaja on kas laps (vähemalt 3-aastane) või täiskasvanu. 

2.2.3. Kodukasutaja on kas Spetsialistiga kodukasutaja või Spetsialistita kodukasutaja. 

2.2.4. Spetsialistiga kodukasutaja on Kodukasutaja, kes kasutab Teenust Spetsialistiga koostöös ja Spetsialisti juhendamisel. Spetsialistiga kodukasutaja kasutajakonto on seotud Spetsialisti kasutajakontoga.  

2.2.5. Spetsialistita kodukasutaja on Kodukasutaja, kes kasutab Teenust iseseisvalt, Spetsialisti juhendamiseta. 

 

2.3. Spetsialist ja asutus

2.3.1. Spetsialist on logopeed, eripedagoog, õpetaja, neuropsühholoog või muu sarnase valdkonna spetsialist, kes kasutab Teenust teraapia läbiviimisel koostöös ühe või mitme Kodukasutajaga. Spetsialist pääseb Teenusele ligi läbi Asutuse kasutajakonto.  

2.3.2. Asutus on lasteaed, kool, tervishoiuasutus, tugiteenuste keskus, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus, mis koondab kasutab Spetsialiste oma ülesannete täitmisel. Asutus on Spetsialisti(de) kasutajakonto(de) omanik.  

 

2.4. Kodukasutaja toetaja

Kodukasutaja toetaja on Kodukasutaja lapsevanem, pereliige, tugiisik või muu teda toetav isik (v.a. Spetsialist), kes juhendab ja abistab teda Teenuse kasutamisel. 

 

3. Ligipääs Teenusele

 

3.1. Teenuse hind 

3.1.1. Teenus on Kasutajale tasuline, v.a. käesolevas peatükis kirjeldatud juhtudel. 

3.1.2. Teenuse osutaja avaldab Kodukasutaja teenusepakettide kehtivad hinnad Kõneravi.ee kodulehel. 

3.1.3. Teenuse osutaja ja Asutus lepivad Asutuse teenusepakettide sisus ja hinnas eraldi kokku. 

3.1.4. Asutuste teenusepaketid sisaldavad kas vaid Spetsialisti(de) või nii Spetsialisti(de) kui ka Kodukasutaja(te) kontosid. Kui Asutus ostab Kodukasutajate kontosid hõlmava teenusepaketi, on Kodukasutajale tema konto kehtivuse ajal Teenus tasuta. 

3.1.5. Kodukasutajale on olenemata ostetud teenusepaketist tasuta kättesaadavad sujuva kõne harjutused (kuni 2023. a juunini) ja düsleksia harjutused (kuni 2027. a oktoobrini). 

3.1.6. Teenuse osutajal on õigus muuta Teenuse hinda kord aastas.

3.1.7. Teenuse osutajal on kohustus teavitada Kasutajat Teenuse hinna muutmisest ette vähemalt 30 kalendripäeva.

 

3.2. Teenuse eest tasumine

3.2.1. Tasulise paketi eest tuleb Kasutajal tasuda, tehes makse läbi internetipanga. 

3.2.2. Kõik tehingud Teenuse osutaja ja Kasutaja vahel arveldatakse eurodes. 

 

3.3. Kodukasutaja konto prooviperiood

3.3.1. Kodukasutaja kontole rakendub prooviperiood, mille jooksul on Kodukasutajal ja Kodukasutaja toetajal on õigus piiramatult ja tasuta Teenust kasutada. Prooviperiood võimaldab Kodukasutajal ja/või Kodukasutaja toetajal veenduda, kas Teenus sobib Kodukasutaja vajadustega ning kas Kodukasutaja seadmed sobivad Teenuse kasutamiseks. 

3.3.2. Kodukasutaja konto prooviperiood algab konto loomisel ja lõpeb 14 kalendripäeva möödumisel konto loomisest. Teenuse osutaja informeerib Kodukasutajat või Kodukasutaja toetajat prooviperioodi lõppemisest e-kirja teel. 

3.3.3. Prooviperioodi lõppemisel muutuvad Kodukasutajale tasuliseks kõik harjutused, v.a Kasutustingimuste punktis 3.1.5 nimetatud harjutused. Tasuliseks muutuvate harjutustele jätkuvaks ligipääsuks on Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja kohustatud ostma tasulise teenusepaketi. 

3.3.4. Kui Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja on omale ostnud tasulise teenusepaketi, täitmata Kasutusjuhendi punktis 3.3.2 kirjeldud kohustust, siis on Teenuse osutajal õigus keelduda ostetud teenusepaketi tasu või selle osa tagastamisest. 

3.3.5. Asutuse konto on tasuline esimesest päevast. Teenuse kasutamisest huvitatud Asutuse esindajad ja spetsialistid saavad tutvuda Teenuse sisuga, luues omale Kodukasutaja konto. Nimetatud isikutel on õigus taotleda Teenuse osutajalt tasuta veebikoolitust Teenuse sisuga tutvumiseks. 

 

3.4. Kontode loomine

3.4.1. Spetsialistita kodukasutaja loob omale konto Kõneravi.ee lehe kaudu ise või teeb seda temaga seotud Kodukasutaja toetaja. Konto loomiseks tuleb Kõneravi.ee lehel sisestada Spetsialistita kodukasutaja ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. 

3.4.2. Spetsialistiga kodukasutajale loob konto temaga seotud Spetsialist oma konto alt. Konto loomiseks tuleb Spetsialistil sisestada Kõneravi.ee lehel Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress. 

3.4.3. Teenuse osutaja aktiveerib Kodukasutaja konto punktides 3.4.1 ja 3.4.2 nimetatud toimingute täitmisel. Teenuse osutaja saadab Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja e-posti aadressile e-kirja neljatähelise koodiga, mis on vajalik Teenusele ligipääsuks.

3.4.4. Asutusele loob konto Teenuse osutaja. Asutuse esindajal tuleb Asutuse konto loomiseks esitada Teenuse osutajale Teenust kasutada sooviva(te) Spetsialisti(de) ees- ja perekonnanimed ning e-posti aadressid. 

3.4.5. Teenuse osutaja aktiveerib Asutuse konto punktis 3.1.3 ja 3.4.4 nimetatud toimingute täitmisel ning Teenuse eest tehtava makse laekumisel Teenuse osutaja arvelduskontole. Teenuse osutaja saadab Asutuse Spetsialisti(de)le konto loomiseks e-kirja teel  salasõna, mis on vajalik Teenusele ligipääsemiseks, ning viite käesolevatele kasutustingimustele. 

3.4.6. Konto loomisel kohustub Kasutaja ja Asutus kasutama õigeid isiku- ja kontaktandmeid. Teenuse osutaja ei vastuta Teenuse aktiveerimisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on põhjustatud Kasutaja või Asutuse poolt konto loomisel kasutatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

3.5. Kontode kehtivus, aegumine ja pikendamine

3.5.1. Kodukasutaja konto kehtib vastavalt valitud paketile kuni selle aegumistähtajani.

3.5.2. Enne Kodukasutaja konto aegumist saadab Teenuse osutaja Kodukasutajale või Kodukasutaja toetajale e-kirja, milles teavitab teda konto aegumisest ja võimalusest kontot pikendada. 

3.5.3. Kodukasutajal või Kodukasutaja toetajal tuleb konto pikendamiseks valida sobiv tasuline pakett ning selle eest tasuda. 

3.5.4. Asutuse konto kehtib tähtajatult, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 

3.5.5. Kui Asutuse konto ei hõlma Spetsialistiga kodukasutajate kontosid, tuleb Kodukasutajal või Kodukasutaja toetajal pärast proovikonto aegumist osta kõneteraapia ajaks Teenusele ligipääsuks vajalik kehtiv tasuline kasutajakonto. Spetsialist peab jälgima, et Kodukasutaja konto oleks teraapiaperioodil kehtiv. Teenuse osutaja ei vastuta nõuete eest, mis tulenevad Spetsialisti ja Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja vahelistest arusaamatustest kontode kehtivuse osas. 

3.5.6. Kui Asutuse konto hõlmab Spetsialistiga kodukasutajate kontosid, kehtivad viimased tähtajatult. Sel juhul ei kehti Kasutustingimuste punktid 3.5.1-3.5.3.

3.5.7. Asutusel on kohustus teavitada Teenuse osutajat Teenuse kasutamise lõpetamisest kuni 30 päeva ette. 

 

3.6. Kontode kasutamine

3.6.1. Kasutaja vastutab oma kasutajakonto turvalisuse eest. Kodukasutaja ja Kodukasutaja toetaja on kohustatud hoidma Teenusele ligipääsuks mõeldud neljatähelist koodi nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte. Spetsialist on kohustatud hoidma Teenusele ligipääsuks vajalikku salasõna ja Spetsialisti kontoga seotud Kodukasutajate koode nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte. Kasutaja vastutab mistahes kahju või tagajärgede eest, mis tulenevad oma kasutajakontoga seotud teabe kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemisest.

3.6.2. Kodukasutajal on õigus jagada ligipääsu oma kontole temaga seotud Kodukasutaja toetaja(te)ga eesmärgiga saada Kodukasutaja toetaja(te)lt abi ja juhendamist Teenuse kasutamisel. 

3.6.3. Spetsialistil on õigus saata endaga seotud Kodukasutajale või Kodukasutaja toetajale Kodukasutaja konto ligipääsukoode.

3.6.4. Kasutajal on keelatud kasutada oma kontot selleks, et hoiduda ise või aidata teistel hoiduda tasulise teenusepaketi ostmisest. Muuhulgas on keelatud järgmised tegevused:

a) Spetsialistita kodukasutaja poolt endale uue konto loomine pärast prooviperioodi lõppu kas tegeliku või fiktiivse e-posti aadressiga;

b) Spetsialisti poolt Kodukasutajale uue konto loomine pärast prooviperioodi lõppu kas tegeliku või fiktiivse e-posti aadressiga juhul, kui Asutuse konto hõlmab vaid Spetsialistide kontosid; 

c) Kodukasutaja konto kasutamine Spetsialisti poolt muul eesmärgil peale Teenusega tutvumise (sh kollektiivselt laste või patsientidega);   

d) Spetsialisti konto jagamine teiste isikutega, kes pole sama Asutuse konto Spetsialistidena nimetatud. 

 

4. Teenuse kasutamine

 

4.1. Üldised tingimused

4.1.1. Kasutaja võib Teenust kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks Teenus on loodud ning Kasutajale kättesaadavaks tehtud või milleks sama tüüpi Teenuseid tavapäraselt kasutatakse. 

4.1.2. Kasutaja peab Teenust kasutama kooskõlas õigusaktide ja hea tavaga. Kasutajal on keelatud kasutada Teenust õigusrikkumise toimepanemiseks, õigusrikkumisele kaasaaitamiseks, õigusrikkumisele üleskutsumiseks või mis tahes muul ebaseaduslikul viisil. Kasutajal on keelatud Teenust kasutada ebakõlbelistel eesmärkidel ja ebakõlbelisi vahendeid kasutades.

4.1.3. Kasutaja peab Teenust kasutama kooskõlas Kasutustingimustega.

4.1.4. Kasutaja ei tohi kasutada Teenust selle kättesaadavuse või funktsionaalsuse seireks ega muudel konkureerimise eesmärkidel. 

 

4.2. Harjutuste ja funktsioonide kasutamine

4.2.1. Kasutajal on õigus kasutada kõiki oma konto alt kättesaadavaid harjutusi ja funktsioone käesolevas jaotises sätestatud korras. 

4.2.2. Kodukasutajal on õigus teha kõiki harjutusi, mis vastavad tema vanusele ja kõneravi vajadusele. Kodukasutaja toetajal ja Spetsialistil on õigus määrata Kodukasutajale tegemiseks kõiki harjutusi, mis vastavad ta vanusele ja kõneravi vajadusele. 

4.2.3. Spetsialistiga kodukasutaja kõneravi vajaduse hindamise kohustus on tema Spetsialistil. Spetsialistita kodukasutaja kõneravi vajaduse hindamise kohustus on Kodukasutaja toetajal, kui Spetsialistita kodukasutaja on alaealine või teovõimetu, või Spetsialistita kodukasutajal endal, kui Spetsialistita kodukasutaja on täisealine ja teovõimeline. 

4.2.4. Spetsialistita kodukasutajal on keelatud teha iseseisvalt harjutusi, mis on mõeldud Spetsialisti juhendamisel tegemiseks. Kodukasutaja toetajal on keelatud anda Kodukasutajale iseseisvaks tegemiseks harjutusi, mis on mõeldud Spetsialisti juhendamisel tegemiseks. Harjutused, mis on mõeldud vaid Spetsialisti juhendamisel tegemiseks, on vaid sellised, mille kohta on harjutuse avalehel vastavasisuline märge.  

4.2.5. Kasutajal on kohustus enne harjutuse tegemist või Kodukasutajale teha andmist tutvuda harjutuse juhendiga. 

4.2.6. Teenuse osutaja ei vastuta Kodukasutajale tekkiva kahju eest, kui kahju on põhjustatud:

a) Kodukasutaja kõneravi vajadusega vastuolus oleva harjutuse tegemisest,

b) Spetsialistiga koos tegemiseks mõeldud harjutuse iseseisvast tegemisest või

c) harjutuse tegemisest juhendile mittevastavalt. 

4.2.7. Teenuse osutaja ei vastuta Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja nõuete eest, kui Kodukasutaja kõnefunktsioon ei taastu või kõne arengut ei toimu Teenuse kasutamise järel. See hõlmab ka teenuse pikaajalist ja regulaarset kasutamist.  

4.2.8. Teenuse osutaja ei vastuta Spetsialisti poolt Kodukasutajale pakutava teraapia sisu, kvaliteedi ega tagajärgede eest. 

4.2.9  Asutus vastutab kõigi kasutustingimustes olevate Spetsialisti kohustuste rikkumise eest, mis on seotud Spetsialisti käitumise või temast tulenevate asjaoludega.

 

4.3. Harjutuste loomine

4.3.1. Spetsialistil on õigus luua endaga seotud Kodukasutajale Kõneravi.ee keskkonnas uusi harjutusi. Samuti on Spetsialistil õigus kohandada Kõneravi.ee keskkonna olemasolevaid avalikke harjutusi endaga seotud Kodukasutajate tarbeks. 

4.3.2. Spetsialistil on kohustus luua uusi harjutusi ja kohandada olemasolevaid harjutusi professionaalse hoolega ning temaga seotud Kodukasutaja(te) kõneravi vajadusi arvestades.   

4.3.3. Spetsialistil on kohustus iga loodava või kohandatava harjutuse sisu, vajadust ja eesmärki kirjalikult selgitada. Samuti on Spetsialistil kohustus koostada iga loodava või kohandatava harjutuse kohta kirjalik lühijuhend.

4.3.4. Spetsialistil on õigus kasutada harjutuste loomisel ja kohandamisel Kõneravi.ee keskkonna audio-, pildi- ja videopangas olevat materjali. Spetsialistil on õigus harjutuste loomisel kasutada ka muid tekstilisi, pildilisi ja helilisi materjale eeldusel, et see materjal ega ükski selle materjali komponent pole kaitstud kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigustega. Teenuse osutaja ei vastuta nõuete eest, mis tekivad harjutuste loomisel Spetsialisti poolt kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi rikkudes. 

4.3.5. Spetsialistil on õigus enda poolt loodavaid harjutusi Kõneravi.ee keskkonnas teistele Kasutajatele avalikuks teha. 

4.3.6. Spetsialistil on keelatud Kõneravi.ee keskkonnas avalikuks teha poolikuid, vigaseid, kõneteraapiaks mittesobivaid ja muul moel Kõneravi.ee keskkonnaga sobimatuid harjutusi. Samuti on Spetsialistil keelatud avalikuks teha enda poolt kohandatud harjutusi, millel on algse harjutusega identne pealkiri või mille sisu on algse harjutusega identne vähemalt poole harjutuse lehtede ulatuses. Teenuse osutajal on õigus säärased harjutused Kõneravi.ee keskkonnast kustutada ilma Spetsialisti nõusolekuta. 

4.3.7. Spetsialisti poolt loodud või kohandatud harjutuse intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Spetsialistile, kui Spetsialist on seadnud harjutuse privaatseks (st vaid Spetsialisti enda ja temaga seotud Kodukasutaja(te) poolt ligipääsetavaks). Kui Spetsialist teeb enda poolt loodud või kohandatud harjutuse avalikuks, lähevad selle harjutuse intellektuaalse omandi õigused automaatselt üle Teenuse osutajale. 

 

4.4. Infovahetus Teenuse kasutamisel

4.4.1. Kasutajal on õigus saada Teenuse osutajalt infot Teenuse sisu kohta ning tuge Teenuse kasutamisel. Teenuse osutajal on kohustus anda Kasutajale infot Teenuse sisu kohta ning pakkuda Kasutajale tuge Teenuse kasutamisel mõistliku aja jooksul pärast vastavasisulise palve esitamist Kasutaja poolt. 

4.2.2. Spetsialistil on kohustus juhendada ja toetada temaga seotud Kodukasutajaid ja Kodukasutaja toetajaid Teenuse kasutamisel. 

4.2.3. Kodukasutaja Teenuse kasutamise kohta käivad (sh harjutuste sooritamist puudutavad) andmed on kättesaadavad Kodukasutajaga seotud Spetsialistile, et too saaks teraapiat planeerida ja teraapia kulgu jälgida. Spetsialistil on keelatud nimetatud andmeid kolmandatele isikutele avaldada ilma Kodukasutaja või tema esindaja nõusolekuta. 

4.3.4. Kõik vaidlused, mis tekivad Teenuse kasutamisel Spetsialisti ja Kodukasutaja või Kodukasutaja toetaja vahel, lahendatakse nimetatud osapoolte vahel. Teenuse osutaja ei vastuta Teenuse kasutamisel Kasutaja vastu suunatud nõuete eest.  

 

5. Teenuse toimimine ja kvaliteet

  

5.1. Teenuse osutajal on kohustus tagada Teenuse ööpäevaringne toimimine.

5.2. Kasutajal on õigus teavitada Teenuse osutajat häiretest Teenuse kasutamisel ning Teenuse kasutamisel avastatud vigadest või puudustest. 

5.3. Teenuse osutajal on kohustus võtta häirete ilmnemisel viivitamatult kasutusele meetmed Teenuse toime taastamiseks. Teenuse osutajal on kohustus teavitada Kasutajaid Kõneravi.ee lehel igasugustest häiretest, mis mõjutavad oluliselt ligipääsu Teenusele, kolme tunni jooksul alates häire avastamisest. 

 

6. Kasutaja isikuandmete töötlemine

 

6.1. Töödeldavad isikuandmed

6.1.1. Teenuse osutajal on õigus töödelda Kasutaja isikuandmeid, mille Teenuse osutaja on Kasutajalt saanud Teenuse kasutajaks registreerumisel ja Teenuse kasutamise käigus. 

6.1.2. Töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas:

a) Kasutaja ees- ja perekonnanime, 

b) Kasutaja e-posti aadressi, 

c) Kasutaja pangakonto numbrit, 

d) Kasutaja poolt enda kohta Kõneravi.ee keskkonna profiilile sisestatud andmeid,  

e) Kodukasutaja harjutuste soorituste kohta kogunenud andmeid (soorituste arv, soorituse aeg, soorituse kestus ning soorituse õigete ja valede vastuste hulk), 

f) Kodukasutaja harjutuskava andmeid.       

 

6.2. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Teenuseosutaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks. 

 

6.3. Isikuandmete töötlemise turvalisus

6.3.1. Teenuse osutaja kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku, kolmandate isikute kätte sattumise või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Teenuse osutaja isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

6.3.2. Teenuse osutaja sõlmib isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust puudutavad lepingud oma töötajate, alltöövõtjate ja muude isikutega, kellel on ligipääs Kasutaja poolt edastatud isikuandmetele. 

 

6.4. Kasutaja õigused isikuandmete töötlemisel

Kasutajal on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kasutajal järgmised õigused:

a) õigus igal Teenuse osutajalt ajal küsida, kas ja milliseid Tema kohta käivaid isikuandmeid on Teenuse osutaja valduses ning milliseid ta töötleb; 

b) õigus taotleda Teenuse osutajalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

c) õigus esitada Teenuse osutajale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

d) õigus taotleda isikuandmete kustutamist;

e) õigus nõuda, et Teenuse osutaja piiraks isikuandmete töötlemist, kui ta ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkidel või kui ta on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

f) õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui Kasutaja leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

 

7. Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

 

7.1. Kasutustingimuste kehtivus

7.1.1. Kasutustingimustes sätestatud õigused ja kohustused jõustuvad hetkel, kui Kasutaja on loonud omale Kõneravi.ee keskkonnas konto. Kasutaja, kes kasutab Teenust, nõustub käesolevate Kasutustingimustega.

7.1.2. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

 

7.2. Kasutustingimuste muutmine

7.2.1. Teenuse osutajal on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud Kasutustingimused Kõneravi.ee lehel.

7.2.2. Teenuse osutaja loeb uuendatud kasututustingimustega nõustumiseks Teenuse kasutamise jätkamist pärast uuendatud kasutustingimuste avaldamist ja Kasutajale teatavaks tegemist. 

7.2.3. Kasutajal on õigus loobuda Teenuse kasutamisest, kui ta pole muudetud Kasutustingimustega nõus. 

 

8. Kasutustingimuste rikkumine ja vaidluste lahendamine

 

8.1. Kasutustingimuste rikkumine

Teenuse osutajal on õigus kustutada Kasutaja konto, kui Kasutaja ei järgi Kasutustingimustes sätestatud korda. Kasutajal on õigus loobuda Teenuse kasutamisest, kui Teenuse osutaja ei järgi Kasutustingimustes sätestatud korda. 

 

8.2. Kohaldatav õigus

Teenuse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Teenuse osutaja ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 

 

8.3. Vaidluste lahendamine

8.3.1. Teenuse kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Teenuse osutaja ja Kasutaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

8.3.2. Tarbijast Kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni, mille veebiaadress on www.komisjon.ee või paluda kaebus lahendada internetipõhisel vaidluste lahendamise platvormil ODR, mille veebiaadress on ec.europa.eu/consumers/odr/.