Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad OÜ Cognuse poolt pakutava internetikeskkonna www.kõneravi.ee kasutamisel kasutaja, kasutaja tugivõrgustiku isiku või terapeudi poolt. Internetikeskkonna kasutamine on lubatud vaid nõustudes allpool toodud tingimustega.
Teenuseosutaja” – OÜ Cognuse (10915640)
Teenuseosutaja aadress” – Harjumaa, Tallinn, Luha 14-1, 10129
Kontakttelefon” – 372 565 70 133
Teenus” – Internetikeskkond www.kõneravi.ee erinevate kõneharjutuste sooritamiseks. Teenus ei ole tervishoiuteenus Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse mõistes.
Harjutaja” – kasutaja on patsient või mõni muu isik, kes kasutab keskkonda erinevate kõneharjutuste sooritamiseks.
Harjutaja tugivõrgustiku isik” – kasutaja tugivõrgustiku isik on isik, kes juhendab ja abistab regulaarselt kasutajat harjutuste teostamisel.
Terapeut” – terapeut on arst, meditsiiniõde, logopeed, neuropsühholoog, eripedagoog või mõni muu sarnase ametiala esindaja, kes omab professionaalset kutset ning osutab meditsiinilisi või rehabilitatsioonialaseid või eripedagoogilisi teenuseid.
Kasutaja” – Harjutaja, Harjutaja tugivõrgustiku isik või Terapeut on nii üksikult kui ühiselt internetikeskkonna kasutajad.

Harjutaja õigused, kohustused ja kinnitused

Harjutajal on õigus:

 • kasutada keskkonda kõneharjutuste läbiviimisel;
 • kaasata harjutuste läbiviimisse Tugivõrgustiku Isik või mitu Tugivõrgustiku Isikut või Terpeaut, kes juhendab või aitab harjutuste läbiviimisel;
 • saada informatsiooni harjutuste kohta ning tehnilist tuge e-kirja teel;
 • teha ettepanekuid uute harjutuste sisu loomiseks.

Harjutaja on kohustatud:

 • esitama teenuse kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
 • hoidma Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

Harjutaja kinnitab:

 • et on vähemalt 13-aastane või tal on Kõneravi.ee keskkonna kasutamiseks vanema luba.

Harjutaja Tugivõrgustiku Isiku õigused ja kohustused ja vastutus

Harjutaja Tugivõrgustiku Isikul on õigus:

 • luua konto ning käsutada kontoga seotud kasutajanime ning parooli Harjutaja väljendatud tahte alusel;
 • kokkuleppel Harjutajaga saada kasutaja kasutajanimi ning parool ning selle alusel siseneda teenusekeskkonda eesmärgiga aidata või juhendada kasutajal sooritada harjutusi keskkonnas;
 • saada informatsiooni harjutuste kohta ning tehnilist tuge e-maili teel;
 • teha ettepanekuid uute harjutuste sisu loomiseks.

Harjutaja Tugivõrgustiku Isik on kohustatud:

 • esitama teenuse kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid kasutaja isikuandmeid, sh registreeruma Harjutaja õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
 • Hoidma teenuse keskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud kasutaja, kelle kasutamist Harjutaja Tugivõrgustiku Isik abistab.

Terapeudi õigused, kohustused ja vastutus

Terapeudil on õigus:

 • luua terapeudikonto eesmärgiga aidata kaasa, juhendada, nõustada Harjutajatel, sh, kuid mitte ainult patsiendil või patsientidel, sooritada kõne- ja keeleharjutusi ning teha seda viisil, mis on osa professionaalsest kutsetööst;
 • saada informatsiooni harjutuste kohta ning tehnilist tuge e-maili teel;
 • teha ettepanekuid uute harjutuste sisu loomiseks;
 • luua Harjutajatele prooviperioodi konto;
 • saada informatsiooni enda poolt loodud Harjutajate tegemistest Harjutaja konto all ehk jälgida Harjutaja tegemisi kõneravi.ee keskkonnas.

Terapeut on kohustatud:

 • esitama teenuse terapeudikonto kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
 • hoidma teenuse keskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
 • harjutajale prooviperioodi konto loomisel tutvustama Harjutajale koneravi.ee kasutajatingimusi.

Tasud teenuse kasutamise eest

 • Teenust kasutades nõustuvad Kasutajad, et teenuse kasutamisele võivad rakenduda tasud.
 • Teenuse prooviperioodil on võimalus tasuta proovida www.koneravi.ee keskkonnas olevaid harjutusi 150 korda tasuta. Üheks korraks loetakse harjutuse ühte vastust.
 • Teenus muutub tasuliseks pärast prooviperioodi lõppu.
 • Teenuseosutajal on õigus muuta teenuse hinda teatades sellest ette vähemalt 30 päeva.

Teenuse kasutamise mõju

Teenus on mõeldud toetava teenusena kõnefunktsioonide korduvaks harjutamiseks. Kuigi teenus on koostatud logopeedide nõustamisel ja kaasabil, ei garanteeri Teenuseosutaja kõnefunktsioonide paranemist harjutuste korduval sooritamisel.

Ostu- ja tarnetingimused

 • Teenuste eest on võimalik tasuda, valides sobiva teenusepaketi ja teostades makse läbi internetipanga. Makset vahendab Maksekeskus AS.
 • Tasub tähele panna, et kõik tehtud tehingud arveldatakse eurodes.
 • Isikuandmete vastutav töötleja on Cognuse OÜ. Cognuse OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’le.
 • Pärast tellimuse kinnitamist ning makse laekumist Cognuse OÜ arvelduskontole, aktiveeritakse kohe kasutaja konto.  Kasutajat teavitatakse sellest e-maili teel tema poolt sisestatud e-maili aadressile.
 • Vastavalt Võlaõigusseaduse §53 lg 7 on Cognuse OÜ teenuse tagastamisõigusest vabastatud.
 • Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi teenuse aktiveerimisel. Cognuse OÜ ei vastuta teenuse aktiveerimisel viivituste ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kasutaja isikuandmete töötlemine

 • Isikuandmeid, mida Teenuseosutaja on saanud Kasutajalt teenuse keskkonda kasutajaks registreerumisel ja/või teenusekeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Teenuseosutaja juures muul viisil läbi teenusekeskkonna kasutamise, on Teenuseosutajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
 • Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number ja vanus.
 • Teenuseosutaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks ja teenuse edasi arendamiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista internetipõhiste kõne- ja keeleharjutuste osutamist, harjutuste sooritamistulemuste kogumist ja nende tulemuste visualiseerimist.
 • Kasutaja annab Teenuseosutajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel.
 • Teenuseosutaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

Muud sätted

 • Teenuskeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Teenuseosutaja ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 • Internetikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad osapooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.
 • Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.
 • Kasutajal on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.
 • Kasutustingimused kehtivad teenusekeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Teenuseosutaja ja Kasutaja vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.