5-6-AASTANE LAPS

Milline on 5-6-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps mõistab teksti, mis pole seotud tema enda kogemustega.
 • Laps kõneleb grammatiliselt õigesti.
 • Laps hääldab kõnes selgelt kõiki häälikuid. /r/-hääliku ja häälikuühendite hääldus on korrektne (traktor, krokodill, jutustatakse).
 • Laps kasutab kõnes omadus- ja määrsõnu.
 • Laps on omandanud viisaka suhtlemise reeglid.
 • Laps oskab vastata miks ja milleks küsimustele.
 • Laps suudab alustatud tegevuse lõpule viia.
 • Laps peab kinni mängureeglitest ja oskab neid kaaslastele selgitada.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
 • Kui laps hääldab valesti ühte või mitut häälikut.
 • Kui laps kasutab lauses vale sõnajärge.
 • Kui lapse jutustamine on seosetu.
 • Kui laps ei suuda alustatud tegevust lõpule viia.
 • Kui lapse huvi tähtede ja numbrite õppimise vastu on vähene või puudub.

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?

Häälikanalüüsi oskuse kujundamiseks:

 • R-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)
 • Tähtedest sõna koostamine 1 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 2 (4 tähte sõnas)
 • Leia liigne 1 (teema loodus, heliga)
 • Leia liigne 2 (erinevad teemad)
 • Minimaalpaarid 3 (foneemikuulmine)