4-5-AASTANE LAPS

Milline on 4-5-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps mõistab täiskasvanu teksti, kuid selle mõistmisel on oluline lapse enda kogemus.
 • Lapse hääldus hakkab lähenema keelenormile. Puudu võib olla veel /r/ häälik.
 • Lapsel võib esineda üksikuid raskusi pikemate sõnade ja konsonantühendite hääldamisel.
 • Laps suudab jutustada lihtsat jutukest, rääkida päevasündmustest ning osaleda dialoogides.
 • Laps kasutab jutustamisel peamiselt lausete ahelat (sidendeid ja, või, ja siis vms).
 • Laps on kuulnud ja mäletab mitmeid muinasjutte ja lastejutte, mida ta suudab oma sõnadega jutustada.
 • Laps oskab leida ja nimetada, mis on pildil valesti.
 • Laps saab aru naljast.

 

Kuidas lapsega suhelda?

 

 

Millal vajab laps logopeedilist abi?
 • Kui laps ei saa aru esitatud küsimustest ja korraldustest.
 • Kui lapsele ei meeldi kuulata jutukesi.
 • Kui laps ei suuda vestluses püsida teemas.
 • Kui laps hääldab valesti mitut häälikut.
 • Kui lapse laused on lühikesed ja grammatiliselt ebatäpsed.
 • Kui lapse lauses on vale sõnajärg või puudub tegusõna.
 • Kui sõnatähendused pole lapsel välja kujunenud (tool – istu siia).

 

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?
 • Kuuldud lause ja pildi seostamine
 • Nimetamata sõna leidmine
 • Lause kordamine
 • Leia liigne 1 (teema loodus, heliga)
 • V-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • L-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • R-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • S-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Õ-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • J-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Minimaalpaarid nr 2 (foneemikuulmine)
 • Minimaalpaarid nr 3 (foneemikuulmine)

Häälikuanalüüsi oskuse kujundamiseks:

 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)