Lapse kõne areng: 4 -7-aastat

Lapsevanemana on meile tuttav mõte või küsimus, kas minu lasteaialapse ja koolieeliku kõne areng on eakohane? Selles postituses vaatame lähemalt 4-7-aastaste laste kõne arengut.

Anname suuniseid, kuidas ja millest lähtuvalt lapse kõnet hinnata? Milline on erinevas eas laste normaalne kõne? Millal võib olla põhjust pöörduda logopeedi poole?

4-5-AASTANE LAPS

Milline on  lapse normaalne kõne?

 • Laps mõistab täiskasvanu teksti, kuid selle mõistmisel on oluline lapse enda kogemus.
 • Lapse hääldus hakkab lähenema keelenormile. Puudu võib olla veel /r/ häälik.
 • Lapsel võib esineda üksikuid raskusi pikemate sõnade ja konsonantühendite hääldamisel.
 • Laps suudab jutustada lihtsat jutukest, rääkida päevasündmustest ning osaleda dialoogides.
 • Laps kasutab jutustamisel peamiselt lausete ahelat (sidendeid ja, või, ja siis vms).
 • Laps on kuulnud ja mäletab mitmeid muinasjutte ja lastejutte, mida ta suudab oma sõnadega jutustada.
 • Laps oskab leida ja nimetada, mis on pildil valesti.
 • Laps saab aru naljast.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui laps ei saa aru esitatud küsimustest ja korraldustest.
 • Kui lapsele ei meeldi kuulata jutukesi.
 • Kui laps ei suuda vestluses püsida teemas.
 • Kui laps hääldab valesti mitut häälikut.
 • Kui lapse laused on lühikesed ja grammatiliselt ebatäpsed.
 • Kui lapse lauses on vale sõnajärg või puudub tegusõna.
 • Kui sõnatähendused pole lapsel välja kujunenud (tool – istu siia).

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

 • Kuuldud lause ja pildi seostamine
 • Nimetamata sõna leidmine
 • Lause kordamine
 • Leia liigne 1 (teema loodus, heliga)
 • V-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • L-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • R-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • S-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Õ-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • J-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Minimaalpaarid nr 2 (foneemikuulmine)
 • Minimaalpaarid nr 3 (foneemikuulmine)

Häälikuanalüüsi oskuse kujundamiseks:

 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)

5-6- AASTANE LAPS

Milline on lapse normaalne kõne?

 • Laps mõistab teksti, mis pole seotud tema enda kogemustega.
 • Laps kõneleb grammatiliselt õigesti.
 • Laps hääldab kõnes selgelt kõiki häälikuid. /r/-hääliku ja häälikuühendite hääldus on korrektne (traktor, krokodill, jutustatakse).
 • Laps kasutab kõnes omadus- ja määrsõnu.
 • Laps on omandanud viisaka suhtlemise reeglid.
 • Laps oskab vastata miks ja milleks küsimustele.
 • Laps suudab alustatud tegevuse lõpule viia.
 • Laps peab kinni mängureeglitest ja oskab neid kaaslastele selgitada.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui lapse sõnavaras on vaid üksikud tähendusega sõnad.
 • Kui laps ei reageeri ootuspäraselt käsule, keelule ega kiitusele.
 • Kui lapse mäng on manipuleeriv ning ta ei matki õpetatud tegevusi.
 • Kui lapsel esinevad käitumisprobleemid.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?

Häälikanalüüsi oskuse kujundamiseks:

 • R-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)
 • Tähtedest sõna koostamine 1 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 2 (4 tähte sõnas)
 • Leia liigne 1 (teema loodus, heliga)
 • Leia liigne 2 (erinevad teemad)
 • Minimaalpaarid 3 (foneemikuulmine)

6-7-AASTANE LAPS

Milline on  lapse normaalne kõne?

 • Laps suhtleb meelsasti eakaaslaste ja täiskasvanutega.
 • Lapse hääldus on selge ja korrektne.
 • Laps kasutab õigesti erinevaid grammatilisi vorme ja saab nendest aru.
 • Laps mõistab kaudseid ütlusi.
 • Laps väljendab oma kõnes tundeid ja emotsioone.
 • Lapse laused on omavahel seotud ning ta kasutab jutustamisel liitlauseid.
 • Laps oskab jaotada sõnu häälikuteks ning määrata häälikute arvu ja asukohta sõnas.
 • Laps tunneb tähti ja numbreid.
 • Laps suudab veerida lihtsaid sõnu kokku.
 • Laps oskab kirjutada oma nime ja lihtsamaid sõnu.
 • Laps teab oma aadressi ja vanust.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Laps hääldab valesti ühte või mitut häälikut.
 • Lapse sõnavara on vähene ja ebatäpne.
 • Laps on jutustamisel napisõnaline ja nimetab tegevusi.
 • Lapsel on suhtlemisraskused.
 • Lapsel ei jää tähed ja numbrid meelde ning ta kirjutab neid peegelkirjas.
 • Laps ei suuda jaotada sõnu häälikuteks ega määrata häälikute asukohta sõnas.
 • Lapse ei oska lugeda lühikesi, lihtsaid sõnu.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?

Häälikuanalüüs:

 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud) ja 2 (kaashäälikud)
 • Viimase tähe määramine sõnas (transport)
 • Tähtedest sõna koostamine 1 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 2 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 3 (pikemad sõnad)
 • Tähtedest sõna koostamine 4 (pikad sõnad)
 • Tähtedest sõna koostamine 5 (transport)
 • Kuuldud sõna kirjutamine (soovitav vajadusel otsida lihtsamaid kategooriaid ja lühemaid sõnu)

Kui lapsel on lugemisoskus olemas, siis sobivad sõnade lugemise harjutused. Vali paremal üleval olevalt hammasrattalt, kas trüki- või kirjatähed.

 • Lugemine (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 2 (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 3 (1-silbilised khü-ga sõnad)
 • Terviku osad
 • Riimiritta mittesobiv sõna
 • Pildi ja sõna ühendamine

Täiskasvanu loeb ette:

  • Mõistatused

 

Alati tasub pidada meeles, et iga lapse kõne areng on individuaalne.  Jälgige ülaltoodud suuniseid igapäevases suhtluses oma lapsega, nautige kooskasvamist ja erinevaid etappe lapse arengus. 

Proovi kindlasti 14 päeva KÕNERAVI.EE keskkonda tasuta. Liituda saad SIIN!

Jälgi kindlasti kõneravi.ee FB lehte ja liitu grupiga “Kõne areng ja arendamine”, kust leiad häid nõuandeid spetsialistidelt ning kasulikke materjale lapse kõne arengu jälgmiseks.