Lapse kõne areng: 1 – 4-aastat

Lapsevanemana on meile tuttav mõte või küsimus, kas minu lapse kõne areng on eakohane? Selles postituses vaatame lähemalt 1-4-aastaste laste kõne arengut. Anname suuniseid, kuidas ja millest lähtuvalt lapse kõnet hinnata? Milline on erinevas eas laste normaalne kõne? Millal võib olla põhjust pöörduda logopeedi poole?

1-2-AASTANE LAPS

Milline on  lapse normaalne kõne?

 • Laps hakkab kasutama lühikesi, 1-2 silbilisi sõnu.
 • Laps nimetab tegevusi (nt süüa, juua), nimisõnu (nt mõmmi, auto) ja isikuid (nt emme, issi).
 • Laps näitab nimetatud kehaosi või esemeid.
 • Laps täidab lihtsamaid korraldusi (nt vii pall issile).
 • Laps vastab lihtsatele küsimustele (nt kus on auto?).
 • Laps kasutab kehakeelt ja osutab.
 • Laps hääldab selgelt enamikku täishäälikutest.
 • Teise eluaasta lõpuks on lapse sõnavaras vähemalt 20-50 sõna.

 Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Laps ei saa aru igapäevasest kõnest.
 • Lapse kõnes puuduvad arusaadavad sõnad.
 • Laps ei reageeri oma nimele ega kõnetamisele.
 • Laps ei huvitu mängulisest tegevusest.

2-3- AASTANE LAPS

Milline on lapse normaalne kõne?

 • Laps mõistab situatsiooniga seotud kõnet ja korraldusi.
 • Laps eristab oma pereliikmete hääli ja tuttavaid helisid.
 • Laps kuulab täiskasvanu kõnet tähelepanelikult ning kordab sõnu ja lauseid.
 • Laps hoiab täiskasvanuga suheldes silmsidet.
 • Lapse kasutab enamasti 1-2-silbilisi sõnu ning võib pikemaid sõnu lühendada.
 • Laps hääldab sõnades õigesti lihtsamaid häälikuid: /a, e, i, o, u, p, m, t, l/.
 • Laps kasutab suheldes 1-2-sõnalisi väljendeid, mis ei pruugi esialgu olla grammatiliselt õiged.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui lapse sõnavaras on vaid üksikud tähendusega sõnad.
 • Kui laps ei reageeri ootuspäraselt käsule, keelule ega kiitusele.
 • Kui lapse mäng on manipuleeriv ning ta ei matki õpetatud tegevusi.
 • Kui lapsel esinevad käitumisprobleemid.

3-4-AASTANE LAPS

Milline on  lapse normaalne kõne?

 • Laps räägib enamasti sellest, mis on tema jaoks vahetult tajutav.
 • Laps hääldab sõnades õigesti enamikku häälikutest.
 • Lapsel ei pruugi olla veel kujunenud ühe või mitme raskemini hääldatava hääliku (/r, s, k, õ, ü/) õige hääldus.
 • Lapse kasutatavad laused (3-5-sõnalised) on enamasti grammatiliselt õiged.
 • Lapse sõnavara suureneb pidevalt.
 • Laps teab mõisteid väikesuur, ülesalla, minusinu oma jne.
 • Lapse esitab palju küsimusi.
 • Laps mõistab lühikest tema jaoks tuttava olukorra kohta käivat teksti.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui lapse kõne on võõrastele arusaamatu ja hääldus ebaselge.
 • Kui lapsel esinevad lasteaias suhtlusraskused.
 • Kui lapse sõnavara on piiratud ning ta kasutab harva 2-3-sõnalisi lausungeid.
 • Kui lapse sõnad ja/või sõnade järjekord lauses on moondunud.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?

 • Esimesed sõnad (väikelastele)
 • Kuuldud sõna ja pildi seostamine
 • Sõna kordamine (erinevad teemad)
 • Sõna kordamine ajalise viitega
 • Sõnade kordamine (kolmesilbilised sõnad)
 • P-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • M-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • N-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • L-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • K-häälik sõna alguses (järelekordamine)
 • T-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • S-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • V-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • J-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Minimaalpaarid 1 (sarnase kõlaga sõnade eristamine)

Alati tasub pidada meeles, et iga lapse kõne areng on individuaalne.  Jälgige ülaltoodud suuniseid igapäevases suhtluses oma lapsega, nautige kooskasvamist ja erinevaid etappe lapse arengus. Kõneravi.ee interaktiivne keskkond sobib kõne arengu toetamiseks lastele alates vanusest 3-4-aastat, väiksemate lastega ei ole  arvuti kasutamine soovitatav.

Proovi kindlasti 14 päeva KÕNERAVI.EE keskkonda tasuta. Liituda saad SIIN!

Jälgi kindlasti kõneravi.ee FB lehte ja liitu grupiga “Kõne areng ja arendamine”, kust leiad häid nõuandeid spetsialistidelt ning kasulikke materjale lapse kõne arengu jälgmiseks.