Lapse kõne areng: kõne hindamine

Valdavale enamusele lapsevanematest on tuttav küsimus, kas minu lapse kõne areng on eakohane? Kuidas ja millistest aspektidest lähtuvalt võiks lapse kõnet hinnata? Kas ja millal on põhjust pöörduda logopeedi poole? Loe artiklist lähemalt, kuidas hinnata oma või õpetatava lapse kõnet ning millal võib laps vajada logopeedilist tuge. Just neile küsimustele vastame artiklis erinevate vanusegruppide lõikes.

 

1-3-KUUNE LAPS

Milline on 1-3-kuuse lapse normaalne kõne?

 • Laps suhtleb kisa, virina, pilgu ja naeratuse abil.
 • Laps koogab, st teeb häälitsusi ja moodustab juhuslikult häälikuid (enamasti täishäälikuid või nende ühendeid). Juhuslikud häälitsused on aluseks kõneliigutuste tekkele.
 • Laps annab märku heaolu- ja ebamugavustundest.
 • Laps hakkab reageerima erinevalt ema häälele ja võõrastele helidele.

 Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui laps ei reageeri helidele.
 • Kui laps annab endast märku vaid kisades.

3-6-KUUNE LAPS

Milline on 3-6-kuuse lapse normaalne kõne?

 • Laps kasutab lalisedes kõne-eelseid häälitsusi.
 • Laps hakkab moodustama silpe (mam-mam-mam, ta-ta-ta, pä-pä-pä jne).
 • Laps häälitseb vastuseks, kui teda kõnetada.
 • Laps naeratab.

 Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui laps ei reageeri täiskasvanu kõnetusele ja häältele.
 • Kui laps laliseb vähe või üldse mitte.
 • Kui laps ei jälgi pilguga liikuvat mänguasja.

7-12-KUUNE LAPS

Milline on 7-12-kuuse lapse normaalne kõne?

 • Lapse lalinasse tekivad erinevad intonatsioonid, mille kaudu väljendab ta emotsioone (nt rõõm või tühi kõht).
 • Laps kuulab ja õpib mõistma kõnet.
 • Laps hakkab reageerima sõnale „ei“ ja muutustele täiskasvanu kõnetoonis.
 • Laps püüab matkida ümbritsevaid hääli ja kõnerütmi.
 • Lapsele meeldib rütmiline muusika ja häält tekitavad lelud.
 • Laps matkib silpe.
 • Lapse kõnesse tulevad esimesed tähendusega sõnad.

 Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui laps laliseb vähe.
 • Kui lapse häälitsustes puuduvad emotsioonid.
 • Kui pilkkontakt lapsega on lühiajaline või puudub.

lapse_kone_areng

1-2-AASTANE LAPS

Milline on 1-2-aastase lapse normaalne kõne?

 • Laps hakkab kasutama lühikesi, 1-2 silbilisi sõnu.
 • Laps nimetab tegevusi (nt süüa, juua), nimisõnu (nt mõmmi, auto) ja isikuid (nt emme, issi).
 • Laps näitab nimetatud kehaosi või esemeid.
 • Laps täidab lihtsamaid korraldusi (nt vii pall issile).
 • Laps vastab lihtsatele küsimustele (nt kus on auto?).
 • Laps kasutab kehakeelt ja osutab.
 • Laps hääldab selgelt enamikku täishäälikutest.
 • Teise eluaasta lõpuks on lapse sõnavaras vähemalt 20-50 sõna.

 Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Laps ei saa aru igapäevasest kõnest.
 • Lapse kõnes puuduvad arusaadavad sõnad.
 • Laps ei reageeri oma nimele ega kõnetamisele.
 • Laps ei huvitu mängulisest tegevusest.

2-3- AASTANE LAPS

Milline on 2-3-aastase lapse normaalne kõne?

 • Laps mõistab situatsiooniga seotud kõnet ja korraldusi.
 • Laps eristab oma pereliikmete hääli ja tuttavaid helisid.
 • Laps kuulab täiskasvanu kõnet tähelepanelikult ning kordab sõnu ja lauseid.
 • Laps hoiab täiskasvanuga suheldes silmsidet.
 • Lapse kasutab enamasti 1-2-silbilisi sõnu ning võib pikemaid sõnu lühendada.
 • Laps hääldab sõnades õigesti lihtsamaid häälikuid: /a, e, i, o, u, p, m, t, l/.
 • Laps kasutab suheldes 1-2-sõnalisi väljendeid, mis ei pruugi esialgu olla grammatiliselt õiged.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui lapse sõnavaras on vaid üksikud tähendusega sõnad.
 • Kui laps ei reageeri ootuspäraselt käsule, keelule ega kiitusele.
 • Kui lapse mäng on manipuleeriv ning ta ei matki õpetatud tegevusi.
 • Kui lapsel esinevad käitumisprobleemid.

 

Kõneravi.ee interaktiivne keskkond sobib kasutamiseks lastele alates vanusest 3-4-aastat, väiksemate lastega ei ole  arvuti kasutamine soovitatav.

3-4-AASTANE LAPS

Milline on 3-4-aastase lapse normaalne kõne?

 • Laps räägib enamasti sellest, mis on tema jaoks vahetult tajutav.
 • Laps hääldab sõnades õigesti enamikku häälikutest.
 • Lapsel ei pruugi olla veel kujunenud ühe või mitme raskemini hääldatava hääliku (/r, s, k, õ, ü/) õige hääldus.
 • Lapse kasutatavad laused (3-5-sõnalised) on enamasti grammatiliselt õiged.
 • Lapse sõnavara suureneb pidevalt.
 • Laps teab mõisteid väikesuur, ülesalla, minusinu oma jne.
 • Lapse esitab palju küsimusi.
 • Laps mõistab lühikest tema jaoks tuttava olukorra kohta käivat teksti.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui lapse kõne on võõrastele arusaamatu ja hääldus ebaselge.
 • Kui lapsel esinevad lasteaias suhtlusraskused.
 • Kui lapse sõnavara on piiratud ning ta kasutab harva 2-3-sõnalisi lausungeid.
 • Kui lapse sõnad ja/või sõnade järjekord lauses on moondunud.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?

 • Esimesed sõnad (väikelastele)
 • Kuuldud sõna ja pildi seostamine
 • Sõna kordamine (erinevad teemad)
 • Sõna kordamine ajalise viitega
 • Sõnade kordamine (kolmesilbilised sõnad)
 • P-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • M-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • N-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • L-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • K-häälik sõna alguses (järelekordamine)
 • T-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • S-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • V-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • J-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Minimaalpaarid 1 (sarnase kõlaga sõnade eristamine)

4-5-AASTANE LAPS

Milline on 4-5-aastase lapse normaalne kõne?

 • Laps mõistab täiskasvanu teksti, kuid selle mõistmisel on oluline lapse enda kogemus.
 • Lapse hääldus hakkab lähenema keelenormile. Puudu võib olla veel /r/ häälik.
 • Lapsel võib esineda üksikuid raskusi pikemate sõnade ja konsonantühendite hääldamisel.
 • Laps suudab jutustada lihtsat jutukest, rääkida päevasündmustest ning osaleda dialoogides.
 • Laps kasutab jutustamisel peamiselt lausete ahelat (sidendeid ja, või, ja siis vms).
 • Laps on kuulnud ja mäletab mitmeid muinasjutte ja lastejutte, mida ta suudab oma sõnadega jutustada.
 • Laps oskab leida ja nimetada, mis on pildil valesti.
 • Laps saab aru naljast.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui lapse kõne on võõrastele arusaamatu ja hääldus ebaselge.
 • Kui lapsel esinevad lasteaias suhtlusraskused.
 • Kui lapse sõnavara on piiratud ning ta kasutab harva 2-3-sõnalisi lausungeid.
 • Kui lapse sõnad ja/või sõnade järjekord lauses on moondunud.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

 • Kuuldud lause ja pildi seostamine
 • Nimetamata sõna leidmine
 • Lause kordamine
 • Leia liigne 1 (teema loodus, heliga)
 • V-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • L-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • R-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • S-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Õ-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • J-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Minimaalpaarid nr 2 (foneemikuulmine)
 • Minimaalpaarid nr 3 (foneemikuulmine)

Häälikuanalüüsi oskuse kujundamiseks:

 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)

lapse_kone_areng

Proovi kindlasti 14 päeva KÕNERAVI.EE keskkonda tasuta. Liituda saad SIIN!

Jälgi kindlasti kõneravi.ee FB lehte ja liitu grupiga “Kõne areng ja arendamine”, kust leiad häid nõuandeid spetsialistidelt ning kasulikke materjale lapse kõne arengu jälgmiseks.

5-6-AASTANE LAPS

Milline on 5-6-aastase lapse normaalne kõne?

 • Laps mõistab teksti, mis pole seotud tema enda kogemustega.
 • Laps kõneleb grammatiliselt õigesti.
 • Laps hääldab kõnes selgelt kõiki häälikuid. /r/-hääliku ja häälikuühendite hääldus on korrektne (traktor, krokodill, jutustatakse).
 • Laps kasutab kõnes omadus- ja määrsõnu.
 • Laps on omandanud viisaka suhtlemise reeglid.
 • Laps oskab vastata miks ja milleks küsimustele.
 • Laps suudab alustatud tegevuse lõpule viia.
 • Laps peab kinni mängureeglitest ja oskab neid kaaslastele selgitada.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Kui laps hääldab valesti ühte või mitut häälikut.
 • Kui laps kasutab lauses vale sõnajärge.
 • Kui lapse jutustamine on seosetu.
 • Kui laps ei suuda alustatud tegevust lõpule viia.
 • Kui lapse huvi tähtede ja numbrite õppimise vastu on vähene või puudub.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi teha?

Häälikanalüüsi oskuse kujundamiseks:

 • R-häälik sõna algul (järelekordamine)
 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud)
 • Esimese tähe määramine sõnas 2 (kaashäälikud)
 • Tähtedest sõna koostamine 1 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 2 (4 tähte sõnas)
 • Leia liigne 1 (teema loodus, heliga)
 • Leia liigne 2 (erinevad teemad)
 • Minimaalpaarid 3 (foneemikuulmine)

6-7-AASTANE LAPS

Milline on 6-7-aastase lapse normaalne kõne?
 • Laps suhtleb meelsasti eakaaslaste ja täiskasvanutega.
 • Lapse hääldus on selge ja korrektne.
 • Laps kasutab õigesti erinevaid grammatilisi vorme ja saab nendest aru.
 • Laps mõistab kaudseid ütlusi.
 • Laps väljendab oma kõnes tundeid ja emotsioone.
 • Lapse laused on omavahel seotud ning ta kasutab jutustamisel liitlauseid.
 • Laps oskab jaotada sõnu häälikuteks ning määrata häälikute arvu ja asukohta sõnas.
 • Laps tunneb tähti ja numbreid.
 • Laps suudab veerida lihtsaid sõnu kokku.
 • Laps oskab kirjutada oma nime ja lihtsamaid sõnu.
 • Laps teab oma aadressi ja vanust.

Laps on kooliks valmis.

Millal vajab laps logopeedilist abi?

 • Laps hääldab valesti ühte või mitut häälikut.
 • Lapse sõnavara on vähene ja ebatäpne.
 • Laps on jutustamisel napisõnaline ja nimetab tegevusi.
 • Lapsel on suhtlemisraskused.
 • Lapsel ei jää tähed ja numbrid meelde ning ta kirjutab neid peegelkirjas.
 • Laps ei suuda jaotada sõnu häälikuteks ega määrata häälikute asukohta sõnas.
 • Lapse ei oska lugeda lühikesi, lihtsaid sõnu.

Milliseid kõneravi.ee harjutusi lapsega teha?

Häälikuanalüüs:

 • Esimese tähe määramine sõnas 1 (täishäälikud) ja 2 (kaashäälikud)
 • Viimase tähe määramine sõnas (transport)
 • Tähtedest sõna koostamine 1 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 2 (4 tähte sõnas)
 • Tähtedest sõna koostamine 3 (pikemad sõnad)
 • Tähtedest sõna koostamine 4 (pikad sõnad)
 • Tähtedest sõna koostamine 5 (transport)
 • Kuuldud sõna kirjutamine (soovitav vajadusel otsida lihtsamaid kategooriaid ja lühemaid sõnu)

Kui lapsel on lugemisoskus olemas, siis sobivad sõnade lugemise harjutused. Vali paremal üleval olevalt hammasrattalt, kas trüki- või kirjatähed.

 • Lugemine (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 2 (1-2-silbilised sõnad)
 • Lugemine 3 (1-silbilised khü-ga sõnad)
 • Terviku osad
 • Riimiritta mittesobiv sõna
 • Pildi ja sõna ühendamine

Täiskasvanu loeb ette:

 • Mõistatused

Alati tuleb siiski pidada meeles, et laste kõne areng on väga individuaalne. Jälgige ülaltoodud näpunäiteid igapäevases suhtluses oma lapsega, nautige kooskasvamist ja erinevaid etappe lapse arengus. Kõneravi.ee interaktiivne keskkond sobib kasutamiseks lastele alates vanusest 3-4-aastat, väiksemate lastega ei ole  arvuti kasutamine soovitatav.

Proovi kindlasti 14 päeva KÕNERAVI.EE keskkonda tasuta. Liituda saad SIIN!

Jälgi kindlasti kõneravi.ee FB lehte ja liitu grupiga “Kõne areng ja arendamine”, kust leiad häid nõuandeid spetsialistidelt ning kasulikke materjale lapse kõne arengu jälgmiseks.