Logopeed

 

Logopeed on spetsialist, kes tegeleb kõne- ja keeleoskuste hindamise, arendamise ja parandamisega. Logopeedi ülesannete hulka kuulub kõne- ja hääldushäirete diagnoosimine, suhtlemisoskuse arendamine, lugemis- ja kirjutamisoskuse toetamine ning häälehoolduse ja hääleparanduse nõustamine. Samuti tegelevad logopeedid neelamisega seotud probleemidega, mis võivad olla seotud neuroloogiliste haiguste või vigastustega.

Sageli arvatakse, et logopeedid töötavad peamiselt väikeste lastega, kellel puuduvad kõnes mõned häälikud. Logopeedi töö ei piirdu aga ainult häälikute kõnesse viimisega, vaid logopeedi abi võib olla vaja mitmetel erinevatel põhjustel ning eluetappidel kogu elukaare ulatuses. Enamasti puutuvad inimesed logopeedidega kokku lasteaias, mistõttu mõnikord ei teatagi, et logopeediline töö võib jätkuda suuremate lastega koolis. Veelgi harvemini teatakse, et logopeedid töötavad ka täiskasvanud patsientidega haiglates ja taastusravikeskustes.

Seega, enamasti töötavad logopeedid haridusasutustes, (era)kliinikutes ja haiglates. Logopeedid kasutavad paljusid erinevaid teraapiameetodeid ja harjutusi, et aidata inimestel arendada või taastada sujuvat ja arusaadavat kõnet, parandada hääldust, suhtlemis- ja keeleoskust.

 

Logopeed on spetsialist, kes tegeleb kõne- ja keeleoskuste hindamise, arendamise ja parandamisega.

Logopeed on spetsialist, kes tegeleb kõne- ja keeleoskuste hindamise, arendamise ja parandamisega.

 

Mis on logopeedia?

 

Logopeedia on teadus kommunikatsioonipuuete avaldumisest, ennetamisest, hindamisest ja teraapiast. Logopeedia kui teaduse eesmärgiks on kirjeldada kommunikatsioonipuuete avaldumist, selgitada nende mehhanismi, välja töötada meetodid ja töökorraldus kõne-, hääle- ja keelepuuete, samuti neelamisprobleemide kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

Logopeedia on väga lai valdkond ning tihedalt seotud lingvistika, eripedagoogika, meditsiini (ortodontia, hambaarstiteadus, otorinolarüngoloogia, neuroloogia jpt), psühholingvistika, psühholoogia ja pedagoogikaga. 

 

Millega logopeed tegeleb?

 

Mõned peamised tegevused ja valdkonnad, millega logopeed tegeleb, on järgmised:

  • kõne hindamine ja teraapia: logopeed hindab inimeste kõneoskusi, sealhulgas hääldust, hääle kvaliteeti, intonatsiooni ja rütmilisust. Teraapia eesmärk on aidata inimestel saavutada selge ja arusaadav kõne;
  • lugemise ja kirjutamise hindamine ja teraapia: logopeed tegeleb lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega, eriti laste puhul, kellel esineb lugemis- ja kirjutamisraskusi (näiteks düsleksia  ja düsgraafia korral);
  • häälehooldus ja hääleparandus: logopeed nõustab ja aitab inimestel säilitada või parandada oma hääle kvaliteeti ning õpetada häälehoolduse tehnikaid;
  • suhtlus- ja neelamishäirete hindamine ja teraapia: logopeed tegeleb suhtlus- ja neelamishäiretega, mis on seotud neuroloogiliste haiguste või vigastustega (näiteks insult või ajutrauma);
  • arenguhäiretega laste toetamine: logopeed töötab arenguhäiretega lastega (näiteks autismispektri häired, Downi sündroom) ning aidab neil arendada suhtlemis- ja keeleoskusi vastavalt nende individuaalsetele vajadustele.

 

Logopeedi kutsestandardid ja kutsekirjeldus

 

Eesti logopeede ühendab Eesti Logopeedide Ühing (ELÜ). ELÜ eesmärk on tuua kokku logopeedidest teadlasi ja praktikuid, vahendada erialaseid kontakte, populariseerida logopeedia eriala ning tõsta logopeedide kutse-eetikat. 

Lisaks tegeleb ühing logopeedidele täienduskoolituste korraldamisega ning kutsetunnistuste väljastamisega. Kutsetunnistuse saamiseks tuleb läbida kutseeksam, mille käigus kontrollitakse, kas logopeedil on olemas kutsestandardis kirjeldatud oskused. See protsess on vajalik, et tagada logopeedi teenuse ühtlaselt hea kvaliteet. Kutsekvalifikatsiooni omandanud logopeedid on registreeritud kutseregistris. Eestis on võimalik logopeediks õppida Tartu Ülikoolis.

 

Millal logopeedi poole pöörduda?

 

Paljudel lapsevanematel võib tekkida küsimus, kas lapse kõne areng on eakohane? Kuidas võiks lapse kõnet hinnata? Kas ja millal on põhjust pöörduda logopeedi poole? Kuigi iga lapse kõne areng on individuaalne, on mõned kriteeriumid, mille alusel hinnata lapse kõne arengu eakohasust. Kõneravi.ee lehel on loetletud mõned kriteeriumid, mille abil saab esmaselt hinnata lapse kõne eakohasust ning seda, millal oleks vaja logopeedi poole pöörduda. 

Täiskasvanute kõneravi on suunatud inimestele, kellel on kõne- või keeleprobleeme, mis võivad olla põhjustatud erinevatest teguritest, nagu insult, ajutrauma, neuroloogilised häired, hääleprobleemid jne. Seega satuvad täiskasvanud patsiendid logopeedi juurde enamasti suunamisega läbi tervishoiusüsteemi ja taastusravi. 

 

Täiskasvanud patsiendid jõuavad logopeedi juurde enamasti suunamisega läbi tervishoiususteemi ja taastusravi.

Täiskasvanud patsiendid jõuavad logopeedi juurde enamasti suunamisega läbi tervishoiususteemi ja taastusravi.

 

Logopeedide loodud kõneravi harjutused

 

Kuna kõne ja keele arendamisel ning taastamisel on peamine roll logopeediliste harjutuste tegemisel, on logopeedide töö osaks ka harjutuste koostamine. Traditsiooniliselt on logopeedid neid harjutusi jaganud klientidele ja patsientidele paberile trükitud kujul. Seoses kaasaegsete tehnoloogiliste võimaluste ja digitaliseerimisega nii hariduse kui tervishoiu valdkonnas, on nüüd ka logopeedidel võimalus kasutada ja luua digitaalseid logopeedilisi harjutusi. 

Kõneravi keskkond ja harjutusvara loome said alguse logopeedide vajadusest muuta oma tööd efektiivsemaks ning hoida kokku aega. Kõik Kõneravi keskkonna harjutused on loodud kogenud Eesti logopeedide poolt. Näiteks on harjutusvara loomisesse oluliselt panustanud Lea Kübar, Juta Kits ja Aaro Nursi, aga ka paljud teised tuntud ja hinnatud Eesti logopeedid.

Lisaks keskkonnas olemasolevatele harjutustele saavad kõik Kõneravi kasutavad logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad soovi korral ka iseenda tööks vajalikke uusi harjutusi luua, et tagada iga lapse või täiskasvanud patsiendi personaalsetele vajadustele vastava harjutusvara olemasolu. 

 

Kõneravi keskkond sai alguse logopeedide vajadusest muuta oma töö efektiivsemaks.

Kõneravi keskkond sai alguse logopeedide vajadusest muuta oma töö efektiivsemaks.

 

Kokkuvõtteks

 

Logopeedia hõlmab laia spektrit erinevaid häireid ja väljakutseid ning on oluline nii lastele, kelle kõneoskused arendamist vajavad, kui ka täiskasvanutele, kellel võivad olla tekkinud kõnevõime kadumise või häiretega seotud probleemid. Seega on logopeedidel oluline roll mitmesugust ravi vajavate inimeste toetamisel ning nende suhtlemisoskuste parandamisel.

Logopeedi töö on oluline, sest see aitab tagada inimeste võime suhelda ja osaleda ühiskonnaelus. Logopeediline teraapia aitab inimestel väljendada oma mõtteid ja tundeid ning parandada nende eneseväljendusoskusi. See omakorda aitab suurendada enesekindlust ja parandada inimeste üldist elukvaliteeti.

Kõneravi.ee eesmärgiks on pakkuda logopeedidele kvaliteetset harjutusvara oma töö lihtsustamiseks, mitmekesistamiseks ning aja kokkuhoiuks. Lisaks sellele aitab põneva digitaalse harjutusvara olemasolu tõsta laste ja täiskasvanud patsientide motivatsiooni, toetades harjutuste tegemise järjepidevust ja regulaarsust. 

Kogu Kõneravi.ee harjutusvara on ligipääsetav kõigile. Kasutajal on võimalus välja valida eale ja probleemile vastavad harjutused ning teha neid endale sobivad ajal ja kohas – eeltöö on tublide kogenud logopeedide poolt juba ära tehtud! 

 

Harjutustega tutvumiseks loo endale 14-päevaks tasuta proovikonto siin!