Kõneravi.ee lugemisharjutused on abiks nii tehnilise lugemisoskuse kui loetust arusaamise õppimisel. Lugemisoskuse taastamisel, st sõnade meenutamisel, on võimalik toetuda sõnade kirjapildile.

Afaasia korral kahjustub suulise kõne kõrval enamasti kas rohkem või vähem  ka lugemine. Kui lugemine on suulisest kõnest paremini säilinud, on sellest suur abi kõne taastamisel. Lugedes sõna, taastub/meenub ka sõna häälikkoostis. Kõik loetavad harjutused aitavad sel juhul kõnet taastada. Kui aga lugemine on sügavamalt kahjustunud, siis suunatakse teraapia nimelt lugemisfunktsiooni taastamisele.  Lugemisharjutused võivad alata sõltuvalt kahjustuse iseloomust häälikute ja  silpide äratundmisest sõnade ning  lausete lugemiseni. Suur töölõik on teksti mõistmise taastamine nii, et loetu muutuks afaasiaga inimesele  sisult arusaadavaks.

Antud harjutused on abiks nii tehnilise lugemisoskuse* kui loetust arusaamise taastamisel. Lugemisoskuse taastamisel on võimalik toetuda sõna meenutamisel selle kirjapildile (nt harjutus Sõna kordamine, Pildi ja sõna ühendamine). Loetu mõistmiseks on välja töötatud samuti mitmeid harjutusi, nt “Sõnaühendite moodustamine“, “Kuuldud lause ja pildi seostamine“, “Mõistatused“, “Vanasõnad“, “Kõnekäänud“, “Millal öeldakse nii” jt. 

* Tehniline lugemisoskus – Inimene võib tehniliselt lugeda sõnad kokku aga ei pruugi veel  mõista loetu tähendust.